Cenový management


Nedílnou součástí projektového řízení je i cenový management a to ve všech fázích projektu od přípravy, přes realizaci až po uvedení do provozu.

Tato služby zahrnuje cenové kalkulace, odhady, stanovení obchodního potenciálu a rizik projektu, cenové optimalizace a celkovou koordinaci, řízení

a kontrolu činností v rámci nákladů projektu. Cenový management je silným nástrojem pro úspěšné dokončení projektu a úsporu nákladů.

 

calculator 178164 1280

 

 

person 731479 1280

 

 

pen 428305 1280

» Rizika projektu

» analýza stávajícího skutečného stavu a realizace projektu

» analýza obchodního potenciálu projektu, stanovení rizik a návrhů na jejich eliminaci 

» návrhy na efektivní řízení a financování projektu 

 

» Řízení a kontrola projektu 

» zpracování cenového odhadu

» spolupráce na optimalizaci řešení a možnosti snížení nákladů 

» koordinace cenových kalkulací tendrových řízení 

» průběžná kontrola a zhodnocení rozpočtu, pravidelný report nákladů a prostavěnosti

» kontrola podkladů pro fakturaci, dodržení podmínek fakturace, sledování provedených a fakturovaných prací

» zpracování a sledování řídícího harmonogramu

» organizace kontrolních dnů

» nezávislá externí kontrola realizace projektu

» kontrola smluv, projektové dokumentace, předávacích protokolů

 

» Dokončení projektu 

» finální kontrola projektu

» zpracování seznamu závad a  návrhů na jejich odstranění 

» dokončení projektu ve stanoveném čase, nákladech a v požadované kvalitě

 

 

Stavební management 


 

Při realizaci stavebního projektu jde o úzkou spolupráci stavitelů, ekonomů, projektantů, rozpočtářů, elektrikářů a mnoho dalších odborníků,

přičemž každý z nich využívá terminologii svého oboru. Domluvit se a někdy i jen porozumět takové terminologii může způsobit problémy

při realizaci stavby. Stavební management je komplexní služba klientovi, která zahrnuje řízení, koordinaci, kontrolu a reporting všech

zúčastněných na projektu během jeho realizace.

 

picjumbo.com HNCK4011 

 

 

building plan 354233 1280

 

 

construction 646465 1280

 

 

construction 370588 1280 

 

 

 

 

» Dílčí stavební procesy a výběrová řízení

» řízení zpracování projektové dokumentace

 » rozdělení projektu na dílčí dodávky stavebních a technologických částí

» organizace a zajištění výběrových řízení dílčích procesů, příprava smluvních dokumentace pro investora

» komplexní řízení dílčích projektů a jejich kontrola

» stanovení celkového harmonogramu výstavby

» organizace předávání a přejímání dokumentace 

» Rizika projektu

»analýza stávajícího skutečného stavu

 » analýza realizace projektu

 » zpracování seznamu rizik projektu a návrhy na jejich eliminaci 

» návrhy na efektivní řízení a financování projektu

» Kontrola

» zpracování a sledování řídícího harmonogramu

» organizace kontrolních dnů

» nezávislá externí kontrola realizace projektu

» kontrola smluv, projektové dokumentace, předávacích protokolů

» kontrola podkladů pro fakturaci, dodržení podmínek fakturace, sledování provedených a fakturovaných prací

» reporting nákladů, kontrola dodržování celkového rozpočtu

» Dokončení projektu

» vypracování seznamu dokladové části dokumentace ke kolaudaci a k užívání klienta a jejich kontrola

» finální kontrola projektu

» zpracování seznamu závad a  návrhů na jejich odstranění 

» dokončení projektu ve stanoveném čase, nákladech a v požadované kvalitě

 

Projektový management 


 

 

Projektový management je komplexní řešení na řízení, koordinaci a kontrolu všech zúčastněných subjektů projektu a to již od fáze přípravy, přes

realizaci až po uvedení projektu do provozu. Cílem je zejména koordinace architekta, projektanta, dotčených orgánů státní správy, generálního

zhotovitele, technického dozoru a dalších účastníků projektu v souladu s udržením rozsahu, kvality, nákladů i termínů.

  

» Příprava a řízení projektové dokumentace:

» stanovení parametrů a cílů projektu, příprava a řízení projektové dokumentace 

» analýza prostředí a faktorů ovlivňujících projekt jak negativně tak pozitivně

» zajištění, řízení a kontrola projektové přípravy stavby pro územní rozhodnutí a stavební povolení

» příprava dokumentace pro výběr zhotovitele

» zajištění, řízení a kontrola projektové přípravy provedení stavby

  

» Organizace a zajištění výběrových řízení - tendr management:

» výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace

» podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení,

» organizace a zajištění výběrového řízení zhotovitele stavby, stavebních prací  

 

» Řízení a kontrola nákladů projektu - cenový management:

» koordinace zpracování cenových kalkulací projektu v průběhu vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

» koordinace zpracování cenových kalkulací pro tendrové a stavební dokumentace, pro výběr zhotovitele projektu

» kontrola rozpočtu 

» spoluvytváření optimalizovaných projekčních řešení

» identifikace rizikových položek rozpočtu a návrh na snížení nákladů

» v průběhu realizace projektu revize rozpočtu generálního zhotovitele stavby

» průběžná kontrola nákladů stavby dle dílčích projektů, reporting nákladů a prostavěnosti

» kontrola podkladů pro fakturaci, dodržení podmínek fakturace, sledování provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty 

» kontrola plnění podmínek a termínů

architect 254579 1280

 

mark 516278 1280

 

 

document 428331 1280

 

Co nabízíme?


Hlavním kriteriem a cílem nabídky je poskytnout zákazníkovi specifickou službuzaloženou na komplexním řešení a to od počátku příprav

plánování projektu, přes realizaci až po uvedení do provozu.

 

» Příprava - nabízíme analýzu prostředí a faktorů, které mohou mít pozitivní, ale i negativní vliv na připravovaný projekt. 

   Zajímá  nás obchodní potenciál projektu. Respektujeme pravidla, koordinujeme spolupráci partnerů projektu, úzce spolupracujeme

   s příslušnými státními orgány.

 

» Realizace – účastníme se koordinace předprojektové a projektové dokumentace s ohledem na významná specifika projektu. V průběhu

   stavební realizace spolupracujeme se zákazníkem a participujeme kontrole efektivnosti využívání vložených prostředků. 

 

» Marketingové příležitosti a provoz ve spolupráci s dalšími partnery jsme připraveni se podílet na mediálním obrazu projektu a  

   komunikaci příležitostí ním spojených. Našim cílem je předat fungující, moderní a nezbytným požadavkům odpovídající projekt, který bude

   zároveň repektovat ekonomické požadavky investora na rozsah a rentabilitu vložených investic.

 

write 593333 1280

 

 

sketch book 455698 1280

Služby:      

 

Projektový management

 Stavební management

 Cenový management

 Konzultace a investice